اعتبارنامه و تایید نامه

اعتبارنامه توسط

 • The Council on Occupational Education
  • Eligible for the FAFSA support

تایید شده از

 • The State Council of Higher Education for Virginia (SCHEV)

VESL (انگلیسی حرفه ای به عنوان زبان دوم) چیست؟ 

“حرفه ای” = ESL مرتبط با شغل 

این برنامه برای کسانی است که می خواهند در آینده شغلی در ایالات متحده پیدا کنند و یا به دانشگاه برون. 

نقاط قوت برنامه VESL کلمبیا کالج

کمک های مالی موجود (FAFSA). 
دوره های حضوری + و صنف هایی خود اموزی(کانواس) (صبح). 
دوره های زوم + و صنف هایی خود اموزی(کانواس) (صبح یا عصر). 
تجربیات فرهنگی غنی در منطقه واشنگتن دی سی 
سفرهای میدانی 
فعالیت های فرهنگی 
رویدادهای اجتماعی 
مربیان بزرگ حرفه ای، تحصیل کرده و با تجربه، پرشور، مشتاق و دانشجو محور 
مراقبت و غنی سازی فرهنگی 
پرسنل خوش برخورد و حرفه ای 
دانش آموزان متنوع 
همصنفی از سرتاسر دنیا!

ساختار برنامه VESL

 • (سواد انگلیسی در فارسی) ELIF
  • قابل تکرار
 • مجموعا 60 هفته
 • 10 هفته در هر جلسه

حالت های صنف 

حالت های صنف 
دو روز صنف حضوری 
+ 
دو روز صنف هایی کانواس
دو روز صنف هایی زوم 
+ 
دو روز صنف هایی کانواس 

VESL ساعت صنف هایی

حضوری 
صبحانه 9:00 AM – 11:30 AM
صبحانه 11:45 AM – 2:00 PM

 

زوم 
صبحانه 9:00 AM – 2:00 PM
شبانه  6:00 PM – 10:00 PM

صنف های VESL دانشگاه کلمبیا

درس های مورد نیاز
ESL101-1 Sentence Structure for Beginners I
ESL101-3 Reading for Beginners I
ESL101-4 Listening for Beginners I
ESL111 Job Success 1
ESL102-1 Sentence Structure for Beginners II
ESL102-3 Reading for Beginners II
ESL102-4 Listening for Beginners II
ESL161 Job Success 2
ESL201-1 Sentence Structure for Intermediate I
ESL201-3 Reading for Intermediate I
ESL201-4 Writing for Intermediate I
ESL211 Job Success 3
ESL202-1 Sentence Structure for Intermediate II
ESL202-3 Reading for Intermediate II
ESL202-4 Writing for Intermediate II
ESL261 Job Success 4
ESL301-1 Sentence Structure for Advanced I
ESL301-2 Listening/Speaking for Advanced I
ESL301-3 Reading/Writing for Advanced I
ESL311 Job Success
ESL302-1 Sentence Structure for Advanced II
ESL302-2 Listening/Speaking for Advanced II
ESL302-3 Reading/Writing for Advanced II
ESL302-4 Discussion for Advanced II

 

درس هایی انتخابی 
ESL081 Introduction to ESL: Functional English
ESL082 Introduction to ESL: Holidays and Events in America
ESL091 Current Events in the News Media
ESL092 Pronunciation
ESL093 English through American Culture
ESL094 Idioms in American English
ESL101-2 Speaking for Beginners I
ESL102-2 Speaking for Beginners II
ESL201-2 Speaking for Intermediate I
ESL202-2 Speaking for Intermediate II
ESL301-4 Discussion for Advanced I
ESL301-5 Academic Writing for Advanced I
ESL302-5 Academic Writing for Advanced II
ESL302-7 TOEFL Preparation
ESL401-2 Listening/Speaking for High Advanced I
ESL401-3 Reading/Writing for High Advanced I
ESL402-2 Listening/Speaking for High Advanced II
ESL402-3 Reading/Writing for High Advanced II

 

دوره مقدماتی
ELIF سواد انگلیسی به زبان فارسی

بعد از VESL

رنامه هایی حرفوی  برنامه هایی اکادمیک  
Certificate or Associate Degree Associate Degree
 • Massage Therapy
 • Dental Laboratory Technology
 • Culinary Arts
 • Business Administration
 • Teaching English for Early Childhood
 • Computer Science
 • Technical & Business English

VESL کارکنان 

Jennie Choi
Coordinator
jenniec@ccdc.edu
O) 703.429.0443
Languages: Korean, English
Rabia Rashid
VESL Staff
rabiar@ccdc.edu
O) 703.429.0529
Languages: Farsi, Urdu, Pashto, English
Katerine Lazo
VESL Staff
katerinel@ccdc.edu Languages: Spanish, English
Romel Locsin
VESL Staff
romell@ccdc.edu Languages: Tagalog, English

زبان های دیگر در محوطه دانشگاه: مغولی، روسی، چینی